Privacyverklaring

Meldpunt Discriminatie Drenthe is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt: het voorkomen, signaleren en bestrijden van discriminerende uitingen, gedragingen of regelgeving. Alle inwoners van de provincie Drenthe kunnen bij ons terecht. CMO STAMM faciliteert het Meldpunt Discriminatie Drenthe. CMO STAMM hanteert een strikt privacybeleid.

CMO STAMM neemt jouw privacy en dat van andere betrokkenen zeer serieus. CMO STAMM handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en onderschrijft de Gedragscode van de Vereniging voor Onderzoek en Statistiek (VSO). De gedragscode is een praktische uitwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook voorziet de gedragscode in een onafhankelijke beroepscommissie voor de behandeling van klachten en geschillen. De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden zonder toestemming van de deelnemer niet doorgegeven aan derden. CMO STAMM verwerkt en gebruikt de informatie over jou op een veilige manier. Jouw privacy staat voorop.

CMO STAMM hecht er veel waarde aan dat mensen alle vormen van discriminatie bij het Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) melden. In deze privacyverklaring informeren we extra specifiek hoe het MDD omgaat met jouw persoonlijke gegevens.

1. Gegevensverwerking klacht discriminatie

Het MDD is een antidiscriminatievoorziening, zoals omschreven in de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. In artikel 1 sub a van deze wet wordt genoemd dat een antidiscriminatievoorziening de taak heeft om burgers onafhankelijk bijstand te verlenen bij de afwikkeling van hun klachten gericht op discriminatie. In sub b wordt als kerntaak genoemd dat de klachten onder onderdeel a geregistreerd dienen te worden. De registratie en gegevensverwerking volgt door deze bepaling uit een wettelijke verplichting. Uit deze wettelijke bepaling blijkt dat het noodzakelijk is dat antidiscriminatievoorzieningen persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Discriminatie is verboden bij nationale wetgeving. Het Meldpunt Discriminatie Drenthe heeft als taak het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Omdat de taak uitvoering geeft aan hetgeen bij nationale wet geregeld is, voert het MDD een taak uit van zwaarwegend algemeen belang. Hierom mag het MDD naast persoonsgegevens, indien nodig vanuit de wettelijke ook bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals: godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid en seksuele gerichtheid.

Voor de behandeling van klachten is het noodzakelijk om in ieder geval de postcode van de melder te hebben.

Wanneer betrokkene ervoor kiest om tot bemiddeling over te gaan, kan het zijn dat er gegevens worden uitgewisseld met deze desbetreffende persoon of instantie. Wenst betrokkene geen bemiddeling dan worden er geen gegevens verstrekt aan derden. Het blijft mogelijk om een anonieme melding te doen, maar indien er een klacht wordt ingediend is het hebben van een aantal persoonsgegevens cruciaal.

2. Gegevensverwerking per telefoon of mail

Als je per e-mail, voicemail of via webformulieren persoonsgegevens aan het MDD verstrekt, worden deze verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor je ze achterlaat. Zoals: het beantwoorden van je vraag of het kunnen toesturen van de gevraagde informatie. En eventueel voor interne kwaliteitsonderzoeken om onze dienstverlening te kunnen meten (geanonimiseerd voor analyse, rapportage en onderzoek).

Wanneer je ons een vraag stelt of om informatie verzoekt, heeft het MDD een gerechtvaardigd belang om hiervoor genoemde persoonsgegevens te verwerken voor de goede afhandeling van je verzoek.

3. Gegevensverwerking bezoek website

Het MDD gebruikt Google Analytics-cookies om het gedrag van bezoekers van onze websites te monitoren en onze websites te optimaliseren. Hiervoor heeft het MDD als verwerkingsverantwoordelijke een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Uit respect voor de privacy van onze bezoekers heeft het MDD gekozen voor een privacyvriendelijke instelling van Google Analytics. Dit betekent dat de laatste drie cijfers van het IP-adres worden geanonimiseerd, gegevens delen is uitgezet en het MDD geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Indien het MDD persoonsgegevens aan derden verstrekt, zal ze daarvoor voorafgaand toestemming vragen van de betrokken partijen, tenzij dit niet hoeft volgens de wet.

5. Beveiliging

Het MDD beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

Indien een dergelijk incident kan worden aangemerkt als een datalek, zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, bij de betrokkene(n) op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

6. Rechten van betrokkenen

Om de betrokkene(n) te beschermen heeft de wet aan de betrokkene(n) een aantal rechten toegekend. Deze rechten betreffen de zeggenschap van de betrokkene(n) over de eigen persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Deze rechten bieden meer middelen om de verwerking van hun persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden.

Recht op informatie

Het MDD moet de betrokkene(n) op de hoogte brengen van het feit dat er verwerking plaatsvindt van zijn persoonsgegevens. Daarnaast moet het, tijdens het verzamelen van de persoonsgegevens en vóór de verwerking, voor de betrokkene(n) duidelijk zijn wat de doeleinden van de verwerking zijn. Mocht het doel van de verwerking veranderen, dan moet(en) de betrokkene(n) daarover geïnformeerd worden.

Recht van inzage

De verwerkingsverantwoordelijke moet de betrokkene(n) de mogelijkheid geven om de eigen gegevens in te zien. Het MDD zal bij een inwilliging van het inzagerecht de betrokkene(n) moeten informeren over de informatieverplichtingen.

Recht op rectificatie

Indien er onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt heeft/hebben de betrokkene(n) recht op rectificatie. Rectificatie houdt in dat er een aanvullende verklaring over de onjuiste gegevens kan worden ingediend.

Recht op gegevenswissing/vergetelheid

De verwerkingsverantwoordelijke (het MDD) is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging te wissen. Dit moet gebeuren als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt. Het MDD dient ook de gegevens te wissen als de betrokkene(n) onverhoopt zijn/hun toestemming intrekt/-trekken en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat. De gegevens moeten ook gewist worden als betrokkene(n) bezwaar maakt/maken tegen de verwerking of als de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking van de verwerking houdt in dat er (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mag worden. Mocht er een beperking zijn, dan moet het MDD dit duidelijk in een bestand hebben aangegeven. Tevens moet de betrokkene op de hoogte worden gebracht van de beperking en ook als deze weer wordt opgeheven.

Recht op overdraagbaarheid/dataportabiliteit

Betrokkene(n) heeft/hebben het recht om de eigen persoonsgegevens op te vragen die aan het MDD verstrekt zijn. Hierdoor ontstaat er voor betrokkene(n) nog meer zeggenschap over de eigen persoonsgegevens. Betrokkene(n) heeft/hebben het recht om de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm.

Recht van verzet/bezwaar

Betrokkene(n) heeft/hebben het recht om aan het MDD te vragen om de eigen persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Indien de betrokkene(n) bezwaar maakt/maken, dient het MDD de verwerking te staken.

7. Wijzigingen in de privacyverklaring

Mochten er ontwikkelingen zijn op het gebied van privacy, dan wordt de privacyverklaring aangepast. CMO STAMM houdt het recht om de privacyverklaring aan te passen mocht de wet hier om vragen. Wijzigingen worden doorgevoerd op deze pagina. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring door te nemen.

8. Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met de Functionaris Gegevensbescherming van CMO STAMM: Ewout van Spijker via e.vanspijker@cmostamm.nl.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze aanvullende privacyverklaring op die van CMO STAMM is voor het laatst aangepast op 21 juli 2021

Delen via social media