Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland

In Noord-Nederland is het aantal meldingen van discriminatie flink gestegen. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland, die de drie noordelijke discriminatiemeldpunten (antidiscriminatievoorzieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland vandaag presenteren. De Monitor bevat de gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de Meldpunten en de politie zijn binnengekomen en geregistreerd. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft haar cijfers beschikbaar gesteld. In Noord-Nederland zijn bij de discriminatiemeldpunten 538 meldingen binnengekomen, bij de politie 481 en bij het College voor de Rechten van de Mens zijn er 53 meldingen binnengekomen over ervaringen van discriminatie van burgers. Vorig jaar waren dit respectievelijk nog 440, 400 en 35 meldingen.

Het aantal discriminatiemeldingen op grond van herkomst of huidskleur is hoogst. In 2019 werd dit bij de Meldpunten in 217 gevallen genoemd als discriminatiegrond. Dit beeld is elk jaar nagenoeg gelijk. Naast herkomst/huidskleur blijken de gronden leeftijd en handicap/chronische ziekte ook veel aanleiding te geven tot het doen van een melding.

De arbeidsmarkt is verreweg het meest genoemde terrein waarop gediscrimineerd wordt bij meldingen van de Meldpunten. In 2019 gingen 145 van de 538 meldingen over ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt. Dit is iets meer dan een kwart van alle meldingen.

Impact van discriminatie op de arbeidsmarkt

Het aantal meldingen van discriminatie op de arbeidsmarkt is in 2019 verreweg het hoogst: bijna 27% van de meldingen gaat hierover. Deze meldingen kunnen gaan over pesterijen op de werkvloer, discriminerende redenen om een contract niet te verlengen of over het afwijzen van sollicitanten met een reden die discriminerend is voor de sollicitant. De discriminatiegronden die vaak benoemd worden bij meldingen over de arbeidsmarkt zijn herkomst, leeftijd en geslacht. Arbeidsmarktdiscriminatie beslaat al jaren een groot deel van de meldingen van de Meldpunten. Dit is een beeld dat ook landelijk te herkennen is.

Tevens wordt op 23 april een landelijk rapport gepubliceerd door discriminatie.nl (in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) waarin onderzoek is gedaan naar dit fenomeen: Monitor Arbeidsdiscriminatie (2015-2019). Daaruit blijkt dat ongeveer de helft van de incidenten gaat over het proces van werving en selectie, waarbij afkomst en leeftijd vaak genoemd worden als reden van afwijzing. De impact voor personen die dit meemaken is groot; het vinden en hebben van een baan kent vele belangen. Wanneer het vinden van werk keer op keer
lastig blijkt te zijn vanwege je persoonskenmerken, kan dit negatieve gevolgen hebben voor inkomen, sociale contacten en eigenwaarde.

Drentse discriminatiecijfers

In de provincie Drenthe zijn er in 2019 in totaal 192 meldingen van discriminatie binnengekomen. Het gaat hierbij om meldingen die zijn binnengekomen bij het Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) (in totaal 74 meldingen) en bij derden, vooral de politie (118 meldingen). In totaal is het aantal meldingen gestegen met 17% ten opzichte van het voorgaande jaar. In Drenthe komt dit vooral door de toegenomen meldingen door de politie.

Deze cijfers tonen slechts het topje van de ijsberg, want slechts 4% van de mensen die discriminatie ervaart, maakt hiervan ook een melding. Dat is jammer, want een melding doen, heeft zin.

Naast het geven van advies en informatie, heeft het MDD inwoners ook op andere manieren kunnen helpen:

  • 48 keer informatie/advies.
  • 23 keer alleen registratie.
  • 20 keer beleid kunnen beïnvloeden.
  • 19 keer bijgestaan bij procedures.

De Monitor Discriminatie kan gezien worden als een compacte, publieksvriendelijke factsheet rondom het thema ‘discriminatie’ in Noord-Nederland. Naast de cijfers over discriminatie informeert de Monitor over op welke wijze de Meldpunten d.m.v. voorlichtingen en gastlessen aandacht schenken aan deze thematiek. De rapporten zijn te vinden op de websites:
www.discriminatiemeldpunt.nl
www.discriminatie.nl

Meer informatie:
David Bakker
d.bakker@cmostamm.nl
06 135 748 87

Mensenrechten in Coronatijd

Mensenrechten staan aan de basis van de maatregelen die getroffen zijn door de overheid om de coronacrisis aan te pakken. De overheid is namelijk verplicht om te zorgen voor een zo goed mogelijke gezondheid van iedereen en heeft hierdoor de mogelijkheden om vergaande maatregelen te nemen om de verspreiding van een besmettelijke ziekte te voorkomen, ook als dit betekent dat andere mensenrechten ingeperkt worden, zoals onze vrijheid en het recht om samen te komen. De Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet riep landen op 6 maart 2020 op om bij de ingezette maatregelen tegen het coronavirus ook te letten op mensenrechten en de mogelijke impact van maatregelen op het leven van mensen.Dit betekent dat mensen in kwetsbare en verwaarloosde posities, zowel medisch als economisch, met de grootste zorg moeten worden beschermd. Hoe staat het met mensenrechten in Nederland en de bescherming van mensen in kwetsbare posities? Welke zorgen leven er? Met dank aan onze collega’s van Radar en Art.1.Lees hier de volledige tekst: Corona in Nederland versie 2

Ervaren discriminatie in Nederland – SCP rapport

Ruim een kwart (27%) van de Nederlandse inwoners ervaart discriminatie. Dit is vergelijkbaar met vijf jaar geleden. Opvallend is de groei in de mate van ervaren discriminatie in het onderwijs. Het gaat hier bovendien relatief vaak om ernstige vormen van discriminatie, zoals geweld, bedreiging of seksueel lastig vallen. De gevolgen van ervaren discriminatie zijn groot: mensen kunnen zich terugtrekken uit de samenleving, het vertrouwen verliezen in instituties of afhaken als het om onderwijs of werk zoeken gaat. Een inclusieve samenleving is daarmee nog ver weg.

Verder blijkt ook dat inwoners van Nederland in vergelijking met 2013 meer discriminatie op grond van geslacht en beperking ervaren. Turkse en Marokkaanse Nederlanders ervaren juist minder discriminatie dan in 2013, maar zijn tegelijkertijd nog steeds de groepen met de hoogste percentages van ervaren discriminatie. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het rapport Ervaren discriminatie in Nederland II dat op 26 maart verschijnt. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dit onderzoek verricht op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de mate waarin inwoners van Nederland discriminatie zelf ervaren.

Meer en vaker discriminatie ervaren in het onderwijs
Studenten/scholieren ervaren meer discriminatie dan in 2013. Een nadere beschouwing laat zien dat er meer incidenten worden ervaren in het onderwijs en dat deze vaker als discriminatie worden ervaren. Ervaren discriminatie in het onderwijs gaat relatief vaak over ernstige vormen: 7% van de mensen met een discriminatie-ervaring in het onderwijs noemde dat de laatste ervaring op dat terrein (ook) seksueel grensoverschrijdend gedrag betrof, 8% had te maken met discriminatie in de vorm van bedreiging of geweld. Met name studenten/scholieren met een migratie-achtergrond en LHB-scholieren/studenten ervaren relatief veel discriminatie in het onderwijs. Tussen de 2 en 3 procent van alle scholieren en studenten in Nederland geeft aan gestopt te zijn met hun opleiding als gevolg van discriminatie. Onder LHB-studenten en scholieren ligt het aandeel dat stopt met hun opleiding beduidend hoger: 8% van deze groep is als gevolg van discriminatie gestopt met hun opleiding.

Ernstige gevolgen van ervaren discriminatie
Het gevoel gediscrimineerd te worden heeft allerlei gevolgen, zelfs als dat gevoel met twijfel omgeven is. Enkele voorbeelden:

3% van de scholieren en studenten in Nederland is als gevolg van discriminatie gestopt met hun opleiding;
5% van de werkzoekenden heeft als gevolg van discriminatie het zoeken naar werk opgegeven;
7% van de werkenden voelt zich minder veilig op het werk vanwege discriminatie.
Mensen die discriminatie ervaren, voelen zich minder betrokken bij de samenleving en hebben minder vertrouwen in instituties. Wanneer zij discriminatie op meerdere terreinen hebben ervaren (bijvoorbeeld én op de arbeidsmarkt én door instanties en in de publieke ruimte) zijn de effecten sterker.

Invloed van maatschappelijke ontwikkelingen zoals #metoo
In de totale omvang van discriminatie is tussen 2013 en 2018 niet veel veranderd. Wel zijn er verschuivingen opgetreden waar en wie hoeveel discriminatie hebben ervaren. Het is aannemelijk dat maatschappelijke ontwikkelingen een rol hebben gespeeld bij deze verschuivingen. Zo heeft #metoo waarschijnlijk niet alleen grenzen van acceptabel interpersoonlijk gedrag scherper afgebakend, maar ook de herkenning vergroot van schendingen daarvan en de tolerantie voor schendingen verminderd.

Over het onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op een vragenlijst die door 8.536 mensen is ingevuld. In de vragenlijst is voor concrete voorvallen nagegaan of men discriminatie heeft ervaren. De voorvallen hadden betrekking op: de (semi)publieke ruimte, uitgaan, contact met instanties, werk zoeken, arbeidsvoorwaarden, de werkvloer en het onderwijs. Er is gevraagd naar verschillende uitingen: van schelden en pesten tot ongelijke behandeling, bedreiging en geweld. De respondenten konden ook aangeven dat zij twijfelden of er sprake was van discriminatie. In de cijfers die in dit persbericht genoemd worden zijn de mensen die twijfelen over de discriminatoire aard van een voorval buiten beschouwing gelaten. Wanneer zij wel betrokken worden dan wordt dit expliciet vermeld. Het volledige SCP rapport ErDis

Monitor discriminatie Noord-Nederland 2018

BIJ DE DISCRIMINATIEMELDPUNTEN IN NOORD-NEDERLAND WORDT STEEDS VAKER MELDING GEMAAKT VAN ONGELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP/CHRONISCHE ZIEKTE.

Dat blijkt uit de Monitor Noord-Nederland 2018 die de drie noordelijke discriminatiemeldpunten (antidiscriminatievoorzieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland vandaag presenteren. Voor het vierde jaar op rij is er bij de discriminatiegrond handicap/chronische ziekte een stijging waarneembaar bij de Meldpunten.

In 2018 werd er 71 keer melding gemaakt van discriminatie op deze grond. In 2017 was dit 60 keer het geval en in 2016 ging het om 44 meldingen. In 2015 waren er nog 35 meldingen. In de jaren daarvoor waren deze aantallen nog kleiner.
De Monitor bevat de gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de Meldpunten en de Politie zijn binnengekomen en geregistreerd. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft haar cijfers beschikbaar gesteld. In Noord-Nederland zijn bij de politie 310, bij de Discriminatie Meldpunten 440 en bij het College voor de Rechten van de Mens 35 meldingen binnengekomen over ervaringen van discriminatie van burgers, this post.

Het aantal discriminatiemeldingen op grond van herkomst of huidskleur is bij de Meldpunten de
afgelopen jaren nagenoeg gelijk; in 2018 werd dit in 191 gevallen genoemd als discriminatiegrond. Bij de politie laten de cijfers een grilliger verloop zien. De reden hiervoor is niet bekend; er is aanvullend onderzoek noodzakelijk om te achterhalen waardoor dit kan.

De arbeidsmarkt is verreweg het meest genoemde terrein waarop gediscrimineerd wordt bij meldingen van de Meldpunten. In 2018 gingen 109 van de 440 meldingen over ongelijke behandeling op de
arbeidsmarkt. Daarnaast wordt de openbare ruimte ook vaak aangewezen als een plek waar discriminatie ervaren of gesignaleerd wordt.

De Monitor Discriminatie kan gezien worden als een compacte, publieksvriendelijke factsheet rondom het thema ‘discriminatie’ in Noord-Nederland. Naast de cijfers over discriminatie informeert de Monitor over op welke wijze de Meldpunten d.m.v. voorlichtingen en gastlessen aandacht schenken aan deze thematiek.

LHBT-monitor 2018 SCP

LHBT’s nog steeds op veel terreinen een slechtere leefsituatie dan niet LHBT’s

De leefsituatie van LHBT’s is op een aantal terreinen verbeterd, maar is nog steeds slechter dan die van niet-LHBT’s. Verbeterd is dat lesbische/homoseksuele personen in 2017 niet vaker geweld meemaken dan heteroseksuele personen. Daarentegen zijn LHB’s wel vaker slachtoffer van cyberpesten en voelen zij zich onveiliger dan heteroseksuelen. LHB’s, en dan met name biseksuelen, hebben een minder gezonde leefstijl en meer lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen. Ook ervaren LHB’s meer negatieve bejegining op het werk en burn-outklachten. De ervaren leefsituatie van transgender personen steekt op alle terreinen negatief af in vergelijking met cisgender (niet transgender) personen.

Dit zijn enkele conclusies uit de publicatie LHBT-monitor 2018: De leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in Nederland.

Kennisatelier – 18 september

springplank

Stagelopen is een essentieel onderdeel van een mbo-opleiding. Zonder stage immers geen diploma. Daarnaast is voor veel studenten de stage een belangrijke eerste kennismaking met de beroepspraktijk. Deze ervaring biedt daarmee een springplank naar de toekomst. Met name studenten met een hoofddoek en een niet-Westerse achtergrond hebben moeite met het vinden van een stageplek. Dit zet studenten, scholen en bedrijven voor een uitdaging, want hoe kunnen scholen waarborgen dat iedereen gelijke kansen krijgt? Denk met ons mee over de voorlichting en methoden en meld je aan voor dit kennisatelier!

Stage als Springplank voor iedereen
In Noord-Nederland is in 2017 het project Stage als Springplank voor iedereen gestart. Ontwikkeld en uitgevoerd door CMO STAMM in samenwerking met de drie Noordelijke meldpunten; Meldpunt Discriminatie Drenthe, het Discriminatie Meldpunt Groningen en Tûmba.

De werkmap Gelijke start – gelijke kansen voor iedereen bevat voorlichtingsprogramma’s/workshops over discriminatie en vooroordelen voor stagecoördinatoren mbo-opleidingen, stagebegeleiders werkleerbedrijven en studenten. Voordat we deze voorlichting aan betrokken groepen aanbieden, hebben we je feedback nodig om onze methoden aan te scherpen.

UITNODIGING

Datum Dinsdag 18 september 2018
Tijdstip  11:00 – 15:00 uur, inloop vanaf 11:00 uur
Locatie Hitachi Capital Mobility Stadion (voormalig Euroborg), Boumaboulevard 41, 9723 ZS Groningen
Kosten  Gratis
Genodigden (Beleids)medewerkers, het college en de raad van gemeenten in Groningen en Drenthe

 

Programma

Welkom vanaf                  11.00 uur  inloop met koffie en thee

Start kennisatelier          11.30 uur  kennismaken, een korte terugblik op het project Stage als springplank voor iedereen en een theatraal intermezzo zijn de onderdelen van het programma voor de lunch.

Na de lunch gaan we een uur aan de slag in de workshops. Daarna bespreken we plenair de reacties uit workshops.

Sluiting                                15.00 uur een korte evaluatie

Aanmelden

Aanmelden kan tot 3 september a.s. Wij stellen het op prijs als je deze uitnodiging verder verspreidt binnen je professionele netwerk.

 

 

 

 

 

 

Hoe ‘anders’ mag je zijn in Drenthe?

Mag je ook in Drenthe zijn wie je bent? Met de ontwikkeling van de film Anders en een lespakket wordt dit onderwerp op een positieve manier onder de aandacht gebracht bij leerlingen op Drentse scholen in het voortgezet onderwijs.

Wat is Anders?

In opdracht van de Provincie Drenthe is de film Anders ontwikkeld. Deze film geeft aandacht aan de positie van transgenders en in het algemeen de acceptatie van mensen die anders zijn. De film vertelt het verhaal van de 14-jarige Alex die worstelt met zijn identiteit en manier waarop de omgeving naar hem kijkt.  (Zie foto-inzet).

Lespakket over het thema anders

De film Anders komt beschikbaar in een speciaal ontwikkeld lespakket voor leerlingen van klas 3 en 4 havo / vwo en voor leerlingen van klas 1 en 2 van het mbo.  In het lespakket staat het thema ‘Anders’ centraal. Het lespakket bestaat uit de film Anders, drie lesbrieven en een evaluatieformulier. CMO STAMM heeft in opdracht van de Provincie Drenthe en in afstemming met het onderwijs de ontwikkeling van het lespakket gecoördineerd. De film en het lespakket is voor deze scholen in Drenthe kosteloos beschikbaar.

Lespakket richt zich op breed thema

Het lespakket richt zich niet uitsluitend op transgenders. Het doel is om naar aanleiding van de film het thema ‘Anders’ breed te benaderen. Mensen die anders zijn, worden vaak met argwaan bekeken. Sommigen ervaren anderen die afwijken van de eigen normen als bedreigend of zelfs minderwaardig. Met dit lespakket gaan met dit thema actief en op een persoonlijke manier aan de slag.

Vervolg: doe mee!

Havo-, vwo- en mbo-scholen in Drenthe kunnen geheel kosteloos de film aanvragen en vertonen in de klas. We zijn 1 juni gestart met een pilot om het lespakket daarna te evalueren. De pilot loopt van 1 juni tot en met september 2018. Het is de bedoeling dat de film in deze pilot fase op vijf scholen wordt getoond. Meedoen aan de pilot? dat kan! Je ontvangt dan een link voor de film en het lesmateriaal digitaal, zodat je zelf les kunt geven. Aan de hand van jouw  feedback wordt het  lespakket geoptimaliseerd. Vanaf het schooljaar 2018 – 2019 is de film en het lespakket kosteloos beschikbaar op alle Drentse scholen.

Vlog De Gelijkheidsstrijders in actie

De eerste vlog van De Gelijkheidsstrijders voor het Meldpunt Discriminatie Drenthe staat online! De vlog is opgenomen tijdens het bevrijdingsfestival op 5 mei in Assen. Ben jij ook zo benieuwd? Bekijk hem hier!

Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2017

Veertig procent van de registraties bij de noordelijke discriminatiemeldpunten in 2017 betreft discriminatie op grond van herkomst en huidskleur. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2017 Noord Nederland, die de drie noordelijke Discriminatie Meldpunten (antidiscriminatievoorzieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland vandaag presenteren. Bij de politie is dat cijfer 38%. Hiermee is dit, net als in 2016, de meest voorkomende discriminatiegrond. De Monitor bevat de gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de Meldpunten en de Politie zijn binnengekomen en geregistreerd. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft haar cijfers beschikbaar gesteld.

In Noord-Nederland zijn bij de politie 298, bij de Discriminatie Meldpunten 443 en bij het College voor de Rechten van de Mens 33 meldingen binnengekomen over ervaringen van discriminatie van burgers.

Het aantal discriminatiemeldingen op grond van herkomst of huidskleur is bij de Meldpunten de afgelopen jaren nagenoeg stabiel. Bij de politie laten de cijfers een grilliger verloop zien. De reden hiervoor is niet bekend; er is aanvullend onderzoek noodzakelijk om te achterhalen waardoor dit kan. Discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte laat voor het derde jaar op rij een stijging zien. In 2017 werd er 60 keer melding gemaakt op deze grond, in 2016 was dat 44 keer het geval en in 2015 ging het om 35 meldingen. Ook wordt zwangerschapsdiscriminatie en discriminatie van transgenders vaker genoemd. De arbeidsmarkt is verreweg het meest genoemde terrein waarop gediscrimineerd wordt bij meldingen van de Meldpunten. In 2017 gingen 127 van de 443 meldingen over discriminatie op de arbeidsmarkt. Het aantal meldingen op grond van seksuele gerichtheid is bij de Meldpunten gedaald van 48 in 2016 naar 31 in 2017. Bij de politie is op deze grond ook een daling zichtbaar, van 124 in 2016 naar 76 in 2017. Een oorzaak van de daling is niet direct duidelijk. Wel zetten steeds meer overheden specifiek beleid uit om discriminatie op grond van seksuele gerichtheid tegen te gaan. Mogelijk speelt dit een rol.

Het format van de Monitor Discriminatie Noord-Nederland is dit jaar overgenomen door verschillende regio’s in het land. De Monitor Discriminatie kan gezien worden als een compacte, publieksvriendelijke factsheet rondom het thema ‘discriminatie’ in Noord-Nederland. Naast de cijfers over discriminatie informeert de Monitor over op welke wijze de Meldpunten d.m.v. voorlichtingen en gastlessen aandacht schenken aan deze thematiek